Focus groups

The heart of the Adventist message is the gospel, God’s good news of salvation. In harmony with the prophecies of the Bible, we see His Second Coming as part of His plan and invite all others to look forward to this great event.

Youth Ministry

The Youth Ministries department's focus is to grow disciples, mobilise leaders, nurture youth, provide opportunities for young people to serve others while equiping young people to share their faith. We provide leadership, vision, and support for Adventist Youth services in the country of Suriname. The areas of focus are Adventurers, Pathfinders, Master Guide and Adventist Youth Societies.

Women Ministry

Our Women’s Ministries exist to provide opportunities for women to deepen their faith and experience spiritual growth and renewal while elevating women as persons of worth.Women are an influential force in any modern society. When women are ministered to, the family, church, and community receive the benefits of their spiritual strength and their ministry.

Music Ministry

Music ministry seeks to utilize the power of worship through music. We bring an offering of praise, fight discouragement, and teach truth through a variety of music. The Music Ministry proposes to strengthen worshipers and to nurture the membership and all who visit in preparation for Christ's soon return. Each service, our choirs and other music ensembles, prepare the hearts of the congregation to receive a word from the Lord.

Health Ministry

As Adventists, we strongly believe that a healthy body and mind are required to fully serve the Lord and to live an abundant and joy-filled life that will ‘shine’ for Christ. To do this, we believe as the Bible teaches that our bodies are the temple of the Holy Spirit and it is our privilege to maintain and improve our spiritual, mental, social and physical health. Our health ministry is primarily focused on promoting health and wellness with an emphasis on lifestyle and strong relationships with church, community and God.

Het hart van de Adventboodschap is het evangelie; Gods goede nieuws van redding. In harmonie met de profetieën van de Bijbel zien we Zijn wederkomst als onderdeel van Zijn plan. We vragen iedereen om uit te kijken naar dit evenement

Youth Ministry

Het Jeugdbedieningsdepartement richt zich op het maken van discipelen, het mobiliseren van leiders, het geestelijk voeden van jongeren, het bieden van mogelijkheden aan jongeren om anderen te dienen en ze tegelijkertijd toe te rusten om hun geloof te delen.Wij zorgen voor leiderschap, visie, en ondersteuning voor het Adventisten Jeugdwerk in Suriname. De aandachtsgebieden zijn de Avonturiers, Padvinders, Meester Gidsen en de Adventisten Jeugdvereniging.

Vrouwen Bediening

De Vrouwenbediening is er om vrouwen de gelegenheid te bieden om hun geloofsleven uit te kunnen diepen en geestelijke groei en vernieuwing mee te maken, terwijl de vrouw haar waarde wordt gegeven. Vrouwen zijn een invloedrijke kracht in iedere moderne samenleving. Wanneer vrouwen worden bediend, ervaren het gezin, de kerk, en de gemeenschap de voordelen van hun geestelijke kracht en hun inzet.

Muziekbediening

Muziekbediening tracht de kracht van aanbidding te benutten door middel van muziek. Wij brengen een offer van lof, strijden tegen ontmoediging, en leren de waarheid door middel van een verscheidenheid aan muziek. De muziekbediening heeft tot doel om de aanbidders te versterken en de leden en bezoekers te voeden in de voorbereiding op Christus' spoedige terugkeer. Elke dienst, onze koren en andere groepen, bereiden de harten van de gemeente voor om een woord van de Heer te ontvangen.

Gezondheid

Als Adventisten, zijn we ervan overtuigd dat een gezond lichaam en geest nodig zijn om de Heer volledig tot dienst te zijn en een overvloedige en vreugdevolle leven - dat zal  'schijnen' voor Christus - te kunnen leiden. Om dit te doen, geloven wij -  zoals de Bijbel leert -  dat ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is en dat het ons voorrecht is onze spirituele, mentale, sociale en fysieke gezondheid te behouden en te verbeteren. Onze Gezondheidsbediening is primair gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn met de nadruk op leefstijl en hechte relaties met de kerk, de gemeenschap en God.