Our beliefs Wat Wij Geloven

A church of the bible Een kerk van de Bijbel

Language:

Our beliefs Wat Wij Geloven


Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Zevende-dags Adventisten overtuigingen zijn bedoeld om je hele leven doordringen.

Seventh-day Adventists accept the Bible as their only creed and hold certain fundamental beliefs to be the teaching of the Holy Scriptures. These beliefs, constitute the church's understanding and expression of the teaching of Scripture.

God

Adventists base their faith in God as revealed through Jesus Christ and as shown through the Bible, inspired by the Holy Spirit.

Faith

Faith means placing complete trust in God and accepting his offer of salvation.
Such trust is fundamental to Adventist beliefs. A living relationship with God is essential to faith.

The Bible

Written down over many years, the Bible presents the essential truth about God. The Holy Spirit inspired human writers to reveal the character of God and how he wishes to save all those who come to him. The Bible explains the nature of God and the way God’s followers will behave as a result of their relationship with him.

The Gospel

The heart of the Adventist message is the gospel, God’s good news of salvation. Through Jesus’ death on the cross, human beings may be won back to love and trust God and to accept God’s free gift of eternal life.

Creation

Creator of the Universe, Christ formed our world in seven days and created the first man and woman. At the close of his creative work, God gave the Sabbath as a day of celebration and worship.

The Sabbath

The seventh-day Sabbath (Saturday) is given as a reminder of the God who both creates and saves, and it is the day God invites all to come and worship him. Jesus observed the seventh-day Sabbath while on earth, and Adventists follow his example in keeping the fourth of the Ten Commandments.

The Second Advent

Adventists look forward to the soon return of Jesus Christ as prophesied and as he himself promised, but do not set any date for this glorious event when Jesus comes to take home all who accept him as their Lord.

Life after death and the future

Adventists follow Jesus in identifying those who die as “sleeping.” Those who have trusted God are raised to life when Jesus returns, and look forward to a wonderful future–eternal life in God’s presence.

Baptism and Commitment

Those who choose to accept God’s way for their lives and his offer of eternal life demonstrate their belief through baptism (being immersed in water), following the example of Jesus. Adventists follow lives of commitment to God and accept that his commands are for our best good.

The Communication of Hope

Seventh-day Adventists communicate hope by focusing on the quality of life that is complete in Jesus. Communication is a vital aspect of faith, sharing the good news of God and keeping the family of believers in touch through a global system that includes satellite broadcasting, TV, radio, print and the Internet.

For more information about the Seventh-day Adventist Church, visit our world headquarters web site.

Zevende-dags Adventisten accepteren de Bijbel als hun enige credo en houden enkele fundamentele geloofspunten als te zijn de leer van de Heilige Schrift. Deze geloofspunten vormen het Bijbelse begrip van de kerk; welke is de leer van de Schrift.

God

Adventisten baseren hun geloof in God zoals geopenbaard door Jezus Christus en wordt getoond in de Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest.

Geloof

Geloof betekent het volledig vertrouwen in God en zijn offer tot redding aan te nemen. Een dergelijk geloof is fundamenteel voor het Adventistisch geloof. Een levende relatie met God is essentieel voor het geloof.

De Bijbel

De Bijbel – geschreven over vele jaren – presenteert de essentiële waarheden over God. De Heilige Geest inspireerde menselijke schrijvers om het karakter van God en hoe Hij allen die tot Hem komen, wilt verlossen, te onthullen.

Het evangelie

Het hart van de boodschap van de Adventkerk is het evangelie; Gods goede nieuws van verlossing. Door Jezus' sterven aan het kruis kunnen mensen weer worden teruggewonnen tot het liefhebben en vertrouwen van God en om Zijn vrije gave van het eeuwige leven te accepteren.

Schepping

Christus, de Schepper van het heelal, schiep onze wereld in zeven dagen en formeerde de eerste man en vrouw. Aan het einde van dit scheppingswerk gaf God de Sabbat als een dag van vreugde en aanbidding.

De Sabbat

De zevende-dag sabbat (zaterdag) is als een herinnering gegeven van de God die schept en redt. Het is ook de dag waarop God iedereen uitnodigt om te komen en Hem te aanbidden. Jezus hield de zevende-dag Sabbat toen Hij hier op aarde was en Adventisten volgen zijn voorbeeld in het onderhouden van het vierde van de Tien Geboden.

De Wederkomst

Adventisten zien uit naar de spoedige terugkeer van Jezus Christus zoals geprofeteerd en Hijzelf beloofd heeft. Een datum stellen voor die glorieuze dag waarop Jezus Zijn kinderen - die Hem als hun Heer en Heiland hebben aangenomen - naar huis komt halen, doen wij niet.

Het leven na de dood en de toekomst

Adventisten volgen Jezus en identificeren hen die stierven als 'slapenden'. Degenen die in God vertrouwd hebben, worden opgewekt ten leven wanneer Jezus terugkeert en kijken vooruit naar een wondervolle toekomstig eeuwig leven in Gods tegenwoordigheid.

Doop en Toewijding

Zij die Gods weg voor hun leven accepteren en Zijn offer voor eeuwig leven, demonstreren hun geloof door de doop (door onderdompeling in water) naar het voorbeeld van Jezus. Adventisten wijden hun leven aan God en accepteren dat Zijn geboden voor ons bestwil is.

De Boodschap van Hoop

Zevende-dags Adventisten verkondgen hoop door zich te richten op een waardevol leven welke in Christus is. Communicatie is een belangrijk aspect van geloof waarbij het goede nieuws van God aan de gelovigen wordt gebracht via een globaal netwerk van onder andere satelliet uitzendingen, TV, Radio, Drukkerij, en het internet.

Voor meer informatie over de Zevende-dags Adventisten, bezoek de Website van de wereldkerk .