Our mission Adventisten Missie

Christianity in action, every member playing a part. Christendom in actie, ieder lid een rol spelen.

Language:

Our mission Adventisten Missie


Our work today touches lives in more than 200 countries of the world. Ons werk vandaag raakt leven in meer dan 200 landen van de wereld.

The name Seventh-day Adventist includes vital beliefs for us as a Church. 'Adventist' reflects our passionate conviction in the nearness of the soon return ('advent') of Jesus. 'Seventh-day' refers to the Biblical Sabbath which from Creation has always been the seventh day of the week, or Saturday.

A Church that professes Fundamental Beliefs

Adventists believe that they are heirs of the apostles’ teachings and of the thoughts of the Reformers. Seventh-day Adventists profess, together with other Christians of Evangelical tradition, the essential doctrines on Christ’s divinity, the Trinity, the authority of the Bible in doctrinal matters, salvation through divine grace, justification through faith and baptism by immersion.

A Church that shares its Fundamental Beliefs

Entrance into the Seventh-day Adventist Church does not take place through the acquisition of certain knowledge, but by accepting the person of Jesus Christ. This commitment is taken after serious instruction and a personal, free and voluntary decision.

A church that respects other people

Adventists consider all men equal before God and reject all types of sectarianism manifested against a person because of his ethnic origin, nationality or religious belief. We gladly acknowledge that sincere Christians may be found in other churches, and cooperate with all organizations that strive to relieve human sufferings and extol Christ before men.

De naam Zevende-dags Adventisten bevat vitale overtuigingen voor ons als kerk. 'Adventist' weerspiegelt onze gepassioneerde overtuiging in de nabijheid van de spoedige terugkeer ('komst') van Jezus. 'Seventh-day' verwijst naar de bijbelse sabbat, die vanaf de Schepping is altijd al de zevende dag van de week geweest, of zaterdag.

ADVENTIST MISSIE

De naam Zevende-dags Adventisten bevat vitale overtuigingen voor ons als kerk. 'Adventist' weerspiegelt onze gepassioneerde overtuiging van de spoedige terugkeer ('komst') van Jezus. 'Zevende-dag' verwijst naar de bijbelse Sabbat, die vanaf de Schepping de zevende dag van de week is geweest, of zaterdag.

EEN KERK DIE DE FUNDAMENTELE OVERTUIGINGEN BELIJDT

Adventisten geloven dat zij erfgenamen van de leer van de apostelen en van de gedachten van de hervormers zijn. Zevende-dags Adventisten belijden, samen met andere christenen van evangelische traditie, de essentiële leerstellingen over de godheid van Christus, de Drie-eenheid, het gezag van de Bijbel in zaken aangaande leerstellingen, verlossing door goddelijke genade, rechtvaardiging door het geloof en de doop door onderdompeling.

EEN KERK, DIE DEELT ZIJN FUNDAMENTELE OVERTUIGINGEN

Aansluiting bij de Zevende-dags Adventisten gebeurt niet door middel van het verwerven van bepaalde kennis, maar door de persoon van Jezus Christus te aanvaarden. Deze verbintenis wordt gesloten na studie en is een persoonlijke, vrije en vrijwillige beslissing.

EEN KERK DIE ANDERE MENSEN RESPECTEERT

Adventisten beschouwen alle mensen als gelijk voor God en verwerpen alle vormen van sektarisme gemanifesteerd tegen een persoon vanwege zijn etnische afkomst, nationaliteit of religieuze overtuiging. We erkennen graag dat oprechte christenen kunnen worden gevonden in andere kerken, en werken samen met alle organisaties die ernaar streven het menselijke lijden te verlichten en Christus te verheerlijken voor de mensen.