Our faith Onze Kerk

Discover our church Ontdek onze kerk

Language:

Our faith Onze Kerk


Information about our faith and it's global work. Meer informatie over onze kerk

Seventh-day Adventists are bible-believing Christians who base their faith, hope and future in Jesus Christ and his soon return. The church is a large and growing organization consisting of thirteen (13) Divisions, which are composed of churches grouped into unions, conferences, fields, missions or regions. The Suriname Mission is a part of the Inter-American Division (IAD) with headquarters located in Miami, United States of America, but we report directly to the Caribbean Union Conference.

Additionally, the Adventist denomination promotes education at all levels, from elementary and high schools. In Suriname we offer both primary, secondary education.

Our Church Name

The name Seventh-day Adventist includes vital beliefs for us as a Church. 'Adventist' reflects our passionate conviction in the nearness of the soon return ('advent') of Jesus. 'Seventh-day' refers to the Biblical Sabbath which from Creation has always been the seventh day of the week, or Saturday.

Our Church Mission

The mission of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim to all peoples the everlasting gospel in the context of the Three Angels' messages of Revelation 14:6-12, leading them to accept Jesus as their personal Savior and to unite with His church, and nurturing them in preparation for His soon return.

Our Mission Statement

Our mission is to provide holistic ministry to the inhabitants of Suriname, preparing them to be true disciples of Jesus, who continue daily to experience the "Joy of Salvation" and empowered by the Holy Spirit will gladly share that Good News with others.

Zevende-dags Adventisten zijn bijbelgetrouwe christenen die hun geloof, hoop en toekomst op te baseren in Jezus Christus en zijn spoedige terugkeer. De kerk is een grote en groeiende organisatie, bestaande uit dertien (13) vertrekken, die zijn samengesteld uit kerken gegroepeerd in vakbonden, conferenties, gebieden, opdrachten of regio's. De Suriname missie is een onderdeel van de Inter-Amerikaanse Divisie (IAD) met het hoofdkantoor gevestigd in Miami, Verenigde Staten van Amerika, maar we rapporteren rechtstreeks aan de Caribische Unie Conferentie.

Daarnaast is de Adventisten denominatie bevordert het onderwijs op alle niveaus, van basis-en middelbare scholen. In Suriname bieden wij zowel het lager, middelbaar onderwijs.

Onze Kerk

Zevende-dags Adventisten zijn Bijbelgetrouwe christenen die hun geloof, hoop en toekomst baseren op Jezus Christus en zijn spoedige terugkeer. De kerk is een grote en groeiende organisatie, bestaande uit dertien (13) divisies. Deze bestaande uit kerken die gegroepeerd zijn in unies, conferenties, velden, missies of zendingen. De Suriname Zending is een onderdeel van de Inter-Amerikaanse Divisie (IAD) met het hoofdkantoor gevestigd in Miami, Verenigde Staten van Amerika, maar we rapporteren rechtstreeks aan de Caribische Unie.

Daarnaast bevordert de Adventistkerk het onderwijs op alle niveaus, van basis - en middelbaar onderwijs tot universitair niveau. In Suriname bieden wij zowel het lager als middelbaar onderwijs.

Onze Kerk Naam

De naam Zevende-dags Adventisten bevat vitale overtuigingen voor ons als kerk. 'Adventist' weerspiegelt onze gepassioneerde overtuiging in de spoedige terugkeer ('komst') van Jezus. 'Zevende-dags' verwijst naar de bijbelse sabbat, die vanaf de Schepping altijd al de zevende dag van de week is geweest, of zaterdag.

Onze kerk missie

De missie van de Zevende-dags Adventisten is om aan alle volken het eeuwig evangelie te verkondigen in de context van de Drie Engelen 'boodschappen van Openbaring 14: 6-12, waardoor ze Jezus kunnen aanvaarden als hun persoonlijke Verlosser en om zich te verenigen met Zijn kerk, en ze te “voeden” in voorbereiding op zijn spoedige terugkeer.

Onze Missie

Onze missie is om holistische bediening te bieden aan de inwoners van Suriname, hun voorbereiden om ware discipelen van Jezus te zijn, die dagelijks de "Vreugde van het Heil" ervaren en gesterkt door de Heilige Geest het goede nieuws graag delen met anderen.